Tal com ja vam anunciar el Govern Català ha presentat el Pla d’obertura, que comença avui 23 de novembre i consta de quatre trams de relaxació de les restriccions. El procés, si no hi ha entrebancs, durarà dos mesos i les mesures s’avaluaran cada quinze dies, tenint en compte la velocitat de reproducció i els ingressos setmanals de la Covid-19.

En el DOGC número 8277 del 21 de novembre,  s’hi recull la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020,  per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 i que tindran vigència fins al 6 de desembre.

Durada fins al dia  6 de desembre de 2020

Hostaleria i restauració

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l’apartat 3 d’aquesta Resolució.
 • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins les 23 hores  o per a recollida dels clients a l’establiment fins les 22 hores

Esport

 • Instal·lacions esportives a l’aire lliure amb una cabuda del 50%. Les instal·lacions interiors —gimnasos i pavellons— podran obrir amb una cabuda del 30% amb cita prèvia.
 • S’estableixi un control d’accés.
 • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes.
 • Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.
 • En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
 • Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • Ajornament de totes les competicions esportives a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 • En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)

 • Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de mantenir aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 • Els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis post obligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior
 • Les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula. En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats.
 • Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran fer a l’aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors es realitzaran en grups de sis persones.
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

Serveis,  comerç, fires i mercats

 • Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície i d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
  • que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
  • si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).
 • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%
 • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones
 • Es manté al tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20:00 hores
 • Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i màxim 500 persones persessió o actuació.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert ambles mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.
 • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
  • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
  • Permís penitenciari
  • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)
  • Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
  • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
  • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
  • Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable
  • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides

Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

Transport públic (sense canvis)

-Més informació clicant a AQUÍ

-RESUM restriccions

-Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19 (PDF)

-Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19 (en línia)