El present document pretén recollir les dades més significatives de l’any 2018 de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. La redacció d’aquesta memòria ha comportat una feina prèvia d’anàlisi de les estadístiques i resultats que permeten avaluar el servei que s’ofereix a la ciutadania i a partir d’aquí, planificar les actuacions per a una millor qualitat del servei i definir els objectius a assolir el següent any.

Actualment la plantilla de l’equipament compta amb 5 persones, 3 d’elles bibliotecaris titulats. Per tal d’oferir el major servei a la ciutadania obre de dilluns a dissabte, combinant matins i tardes. En èpoques d’exàmens universitaris amplia l’horari per oferir un major servei.

Cada dia i passen una mitja de 298 persones que al llarg de l’any han sumat 78.934 usuaris, la majoria d’edats compreses entre els 30 i els 64 anys. D’aquests 1.317 han fet ús del wifi de l’equipament i 6.215 han utilitzat l’Internet a través dels ordinadors que disposa la biblioteca. Actualment hi ha 7.274 socis que han efectuat 35.846 préstecs. Així mateix s’han tramitat 198 Préstecs de llibre digital E-biblio.

Enguany el nombre d’activitats realitzades a la biblioteca han estat 113, amb aproximadament uns 3.040 assistents, entre aquests assistents no es comptabilitzen els que han visitat les exposicions. Cada mes la biblioteca realitza múltiples activitats, hores del contes, clubs de lectura, xerrades, etc. La biblioteca és un actiu dins el teixit cultural del poble.

En quan a equipament, la biblioteca disposa de 70 llocs de consulta total, 3.958 metres lineals de prestatges total, 27 ordinadors, 12 ordinadors de gestió interna i 15 ordinadors d’ús públic, 4 impressores, 3 escàners i 2 fotocopiadores.

El pressupost del 2018 de la Biblioteca es desglossa de la següent manera: 22.142 € provinents del fons de la Generalitat de Catalunya, 7.782 € de la Diputació de Girona i de 195.000 € de l’Ajuntament.

Accediu a la Memòria 2018