L’Ajuntament de Ripoll inicia la modificació del ROM

L’equip de govern de l’Ajuntament de Ripoll ha iniciat els treballs per tal d’adaptar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) a les diferents normatives aprovades des de la seva entrada en vigor, que fou el dia 1 de juny de 2000. Un reglament que compta amb 17 anys d’antiguitat sense cap reforma substancial.
Es planteja una modificació del reglament que permetrà reformar preceptes existents per adequar, modernitzar i introduir nous mecanismes i aspectes vinculats a la reforma del règim local recollits a les modificacions de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, juntament amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, entre d’altres.

Per dur a terme aquesta modificació integral de l’actual ROM, l’Ajuntament aposta, com és costum, en buscar el consens i la participació dels diferents grups municipals que composen el consistori. Durant el mes de setembre s’iniciaran les reunions amb els portaveus dels grups municipals per tal de concretar l’abast de la modificació i, al mateix temps, debatre les aportacions que es considerin convenients per enriquir l’esmentada actualització.

Entre altres temes també es vol incloure un apartat sobre regular les situacions d’ interrupció del Plenari,  arrel dels aldarulls soferts el passat mes d’abril,  així com normativitzar la participació del públic assistent tal i com ja es fa en altres consistoris. També s’estudia la possibilitat d’ instaurar unes bases mínimes de comportament i respecte, a les normes bàsiques d’educació i convivència, per part dels participants i assistents a les sessions de ple.

Recordar que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. Ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal, l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local, els tinents o tinentes d’alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores delegats, el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus. Amb el ROM, l’Ajuntament disposa d’una relació de la terminologia dels documents que es debaten en els Plens i que ha de permetre millorar i agilitar el seu funcionament, com són la proposta d’acord, la proposta de resolució, la moció de l’Alcaldia, la moció, l’esmena, l’esmena transaccional, el prec, la pregunta i el vot particular. El ROM també regula els drets i deures dels regidors i regidores municipals, les incompatibilitats i registres d’interessos, i la informació i participació dels regidors i regidores en el govern municipal.

2017-09-05T10:28:31+00:00 11 agost 2017|Actualitat Ajuntament|