La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll insta al Govern de l’Estat Espanyol que adopti mesures econòmiques consistents en què els Ajuntaments passin de ser subjectes passius d’IVA  a què siguin subjectes exempts de l’IVA en les seves actuacions generals d’interès públic com és l’adquisició de subministraments o la contractació de serveis per a la ciutadania.

Aquesta seria una mesura que ajudaria a les administracions locals del país en la situació post-Covid 19, a l’alliberament de molts diners que en forma d’IVA només van a parar a les arques de recaptació estatals i empobreixen el teixit socioeconòmic local, doncs actualment els ajuntaments com a subjectes passius no tenen dret a efectuar liquidació d’ IVA repercutit i suportat com fan les empreses i activitats econòmiques.

L’exempció de l’IVA en les operacions corrents de l’administració local, com a ens sense afany de lucre i d’activitat d’interès general permetria incrementar el volum de despesa sense incrementar el pressupost municipal; doncs l’estalvi en l’IVA suportat repercutiria directament en major inversió directa, més serveis directes i de proximitat cap a la ciutadania, i per tant augmentar la seva capacitat de contractació i millorar així l’ocupació.

A títol d’exemple, l’any 2019 el pressupost municipal de l’ajuntament de Ripoll va suportar un IVA total de 918.000 €  i la previsió en el pressupost d’enguany en referència a aquest impost ascendeix a  786.000 €.

Aquesta és una proposta de mesura a adoptar per part de l’estat central davant la crisi socioeconòmica a la qual estem fent front,  i amb l’ànim de cercar propostes constructives. En la mateixa línia l’Ajuntament de Ripoll també demanarà a l’Estat  com a mesura a prendre de forma immediata la flexibilització de la capacitat d’endeutament de les administracions locals i la possibilitat de destinar els romanents de crèdit i les liquidacions positives d’exercicis anteriors (el superàvit) a inversió en lloc de destinar-lo en aquests moments a eixugar deute. Això també permetria mobilitzar recursos en forma de major inversió i contractació propera al servei de la ciutadania i beneficiant els proveïdors del teixit socioeconòmic local.

Aquesta proposta de mesura, se suma a les que ja ha activat l’Ajuntament de forma directa com l’ajornament d’impostos i tributs, la suspensió de taxes i preus públics, la flexibilització de lloguers, etc.,  i és una manera més de facilitar la superació de la pandèmia i la situació post Covid19  als  ciutadans més propers.