Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Al llarg d’aquests dies han estat dictades successives resolucions per part de les autoritat sanitàries, les quals han tingut per objecte controlar l’expansió de la pandèmia, limitant les actuacions d’intervenció a àmbits territorials específics. No obstant això, les dades epidemiològiques i assistencials  denoten una situació a Catalunya amb un increment del nombre de contagis que exigeix l’adopció de mesures sanitàries addicionals que tinguin vigència a arreu de Catalunya.

Igualment, totes les resolucions dictades per les autoritats sanitàries amb àmbits territorials concrets participen d’un element troncal comú: d’una banda, s’hi inclouen un conjunt de recomanacions adreçades a la ciutadania, amb el benentès que la limitació en els desplaçaments als estrictament necessaris és una de les millors eines per lluitar contra l’expansió de la pandèmia i, d’altra banda, en la prohibició de les reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat. Aquesta darrera limitació és especialment rellevant, ja que s’ha constatat que és en l’àmbit familiar i social ons’està produint un important percentatge dels contagis, com a conseqüència de la relaxació en els controls preventius per evitar-los.

La limitació de les reunions grupals és, en aquests moments, una de les mesures mésidònies per intentar controlar la pandèmia i, d’altra banda, el fet que s’apliqui a tot el territori de Catalunya respon al fet que, actualment, amb les resolucions dictades per les autoritats sanitàries, una part significativa de la població de Catalunya ja es troba sotmesa a aquesta limitació. Igualment, no establir-la amb caràcter general generaria el risc que aquesta perdés la seva efectivitat, en la mesura que la fragmentació de la mesura pel territori permetria obviar-la amb desplaçaments territorials a àmbits en què aquesta no estigués vigent,com a conseqüència d’una millor situació sanitària, amb l’efecte pervers que la asincronia territorial afavoriria la transmissió o expansió de la pandèmia per tot el territori.

Atesos tots els motius que s’exposen la Consellera de Salut, Alba Vergés i Bosch, resol:

1 Mesures especials en matèria de salut pública

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

-2 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

La realització d’activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d’aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries. No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

-3 Fires i festes majors

Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

-4 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb elDecret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

-5 Informes periòdics i durada

S’han d’emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. S’estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

-6 Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC (29/08/2020)