El sector “El Roig” classificat finalment com a sòl no urbanitzable

  • Aquesta modificació del POUM garanteix que aquesta zona no sigui urbanitzable i que la seva funcionalitat sigui agrícola.
  • Aquesta zona suma com a possible espai de conreu, que a Ripoll ha crescut en 21 hectàrees en 8 anys.

En el ple del mes de juliol s’ha aprovat el Text Refós de la Modificació Puntual número 24 del POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal), de Ripoll, referent a la desclassificació del sector “El Roig”. Situat al nord de l’àmbit del conjunt de l’antiga colònia industrial que porta el mateix nom i amb una extensió de 13,118 m2, amb aquesta modificació ha passat de ser sòl urbà no consolidat a ser sòl no urbanitzable. Així, amb aquesta nova classificació es desestima la urbanització d’aquesta zona, assegurant la continuïtat de les condicions actuals naturals, d’ús i de l’entorn de la colònia. Donat que els condicionants actuals del “Roig” (manca d’infraestructures d’accés, afectació hidràulica, impacte en l’entorn protegit) el fan plenament inviable respecte dels principis generals de l’actuació urbanística i contraris a tot desenvolupament sostenible. De la mateixa manera, la voluntat municipal és concentrar els usos industrials en espais específics, per garantir una millor gestió urbanística i ambiental, fet que justifica la classificació d’aquests terrenys en sòl no urbanitzable, que sumen al 94% de la superfície del territori Català amb aquesta classificació.

Segons les dades publicades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Ripoll ha augmentat, en els últims 8 anys, la superfície de conreu en 21 hectàrees, passant de 183 a 204 hectàrees. D’aquestes gairebé totes són utilitzades per conreu de secà, principalment per planta farratgera. Així , aquesta nova classificació, garanteix que la zona “El Roig” sigui terreny només apte per funcionalitats agrícoles, i conservant el paisatgisme actual que presenta.

Enllaç zona “El Roig” https://goo.gl/maps/ueLQdQ9dfEams6nh8