El passat dia 18 d’octubre es va presentar a Quito (Equador) el primer Informe Mundial sobre la cultura per al desenvolupament urbà sostenible. A grans trets la UNESCO va voler posar de relleu el paper estratègic que desenvolupa la cultura, a través del patrimoni cultural i les indústries culturals creatives, en la conquesta del desenvolupament urbà sostenible. Aquest valuós informe ha estudiat per exemple el pes de les indústries creatives en la promoció de la cohesió social urbana i la diversitat cultural. A banda fa esment als desafiaments que pesen sobre les zones urbanes inscrites a la Llista del Patrimoni Mundial, sobretot pel que fa a la conservació i gestió dels fluxos turístics.

Al referir-nos a cultura també hem de saber molt bé de què parlem, fa només unes quantes dècades s’entenia per cultura el conjunt de tradicions i de formes de vida d’un poble, una societat o de tota la humanitat. Ara el terme ha experimentat molts canvis, s’ha enriquit i ha donat lloc a polèmiques i punts de vista molt diversos, incorporant nous aspectes que, com l’antropològic, tenen ara un pes tan important que han fet variar la perspectiva del terme. A més el fenomen cultural s’ha fet molt més complex a mesura que s’ha anat integrant en el món modern.

Les noves tecnologies han contribuït enormement a difondre la cultura de masses, algunes vegades en forma positiva i d’altres malauradament no tant, si d’una banda han possibilitat l’accés a la cultura de milions de persones, també ha fet que de la cultura se’n fes una explotació comercial a gran escala.

L’informe mundial de la UNESCO resulta molt interessant i és aplicable no sols a les grans urbs sinó també als entorns urbans més modestos, però que igualment es veuen afectats pels rapidíssims canvis que experimenta la nostra societat en aquest segle XXI. L’any 2013 amb la Capitalitat de la Cultura Catalana, Ripoll va viure prop d’un centenar d’actes multitudinaris de diferents dimensions, que ajuden a comprendre el pes que la cultura por aportar per a la dinamització d’una població.

Una de les recomanacions de la UNESCO va en el sentit de millorar l’habitabilitat de les ciutats, servant la seva identitat, però promovent alhora polítiques proactives per reconèixer la diversitat cultural com a recurs per a la inclusió social. Fomentar la cultura promou el diàleg i de retruc consolida la pau.

Des de la nostra petita ciutat fa molt de temps que hem posat fil a l’agulla i hem promogut molts espais socials que permeten reunir gent molt diversa, d’aquesta amalgama per força en sorgeix una major cohesió social. La Candidatura de la Portalada de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat, la recent declaració de la Festa de la Llana i Casament a Pagès en el Catàleg festiu d’interès Nacional de Catalunya, el projecte en curs de declaració de la Farga Palau com a Bé Cultural d’Interès Nacional, i l’acord per a declarar també en aquesta categoria la Plaça de La Lira pels seus reconeixements arquitectònics aconseguits també enfoquen en aquest sentit de fer de Ripoll un referent de la cultura al nostre país.

Una altra recomanació de l’informe UNESCO és el de promoure les ciutats a escala humana, i fomentar un entorn edificat i natural habitable tot salvaguardant el patrimoni cultural. És evident que la dimensió de Ripoll té una escala petita, per tant molt humana, però no per això hem de deixar de banda aquesta recomanació. Ens cal més que mai planificar el nostre espai, en aquest sentit estem intentant integrar la cultura dins l’espai públic, i no parlem únicament dels nostres monuments, sinó de millorar els espais que es vagin creant a mesura que espongem el casc vell, des de l’ajuntament volem que la planificació i el disseny dels nous espais públics impliqui al conjunt dels ciutadans, per aquest motiu s’ha endegat el procés participatiu per a la definició del nou parc urbà a la zona del Pla. Contribuïm en la mesura que podem a fomentar la inclusió social a través de la participació de les persones que viuen al nostre poble.

Com recomana la UNESCO és fonamental salvaguardar els recursos culturals materials i immaterials per poder potenciar els beneficis econòmics i socials. Especialment en un entorn com el nostre ens cal seguir aquesta recomanació, si sabem mantenir i fins i tot millorar el nostre riquíssim patrimoni cultural i natural tenim un futur econòmic no gens menyspreable. D’altra banda hem de continuar col•laborant a nivell comarcal i regional per poder sumar recursos i idees. Només a través de la mútua col•laboració i el compromís que això suposa serem capaços de saltar els obstacles que sorgeixen a l’hora de posar en pràctica alguns ambiciosos plans de futur.

Els polítics, som els responsables d’assegurar que la cultura rebi el suport necessari per tal que a la fi contribueixi al desenvolupament econòmic i social dels nostres pobles i ciutats. Si no som capaços de fer-nos una nova composició de lloc pel que fa al terme cultura, no tan sols haurem perdut una oportunitat d’or, sinó que farem un flac favor a la societat present i futura.

Ara estem encara a temps de promoure encara més iniciatives i portar a la pràctica tot allò que hem après sobre la conservació urbana. Des del nostre poble volem portar a terme polítiques sensates però creatives que promoguin l’enteniment i la cohesió dins d’un món globalitzat.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
25 d’octubre de 2016