El Govern de la Generalitat obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022 (ref. BDNS 635344). (DOGC  núm.  8696  publicat el  27/06/2022).

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de juny del 2022 i finalitza el 15 de juliol del 2022. 

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer
  • Presencialment, a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Ripoll, demanant cita prèvia al 972 71 41 42 o a https://citaprevia.ajripoll.cat/
  • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d’habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d’habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència esmentada de cada demarcació.
  • A la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen al web habitatge.gencat.cat https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l’Oficina Virtual de Tràmits http://tramits.gencat.cat