L’Ajuntament de Ripoll ha resolt incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a una construcció en sòl no urbanitzable protegit pel POUM com a Paratge Natural (PN10).

L’expedient obeeix el fet d’haver construït sense llicència municipal i en sòl protegit. En aquest sentit, l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme (DLEG 1/2010, de 3 agost) disposa: “el sòl no urbanitzable no pot ser dedicat a usos que, atenent els valors que el POUM protegeix i o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o impedeixin o lesionin la realització dels esmentats valors i l’assoliment de dites finalitats”.

Davant la presumpta infracció molt greu esmentada anteriorment, l’Ajuntament de Ripoll, s’ha vist obligat a incoar un expedient contra el titular de finca, que aplicant el DL 64/2014, de 13 de maig, pot suposar una sanció de fins a 95.300,00 €. Aquest import es pot veure reduït en un 80% si la propietat de forma voluntària, i abans que la sanció sigui ferma en via administrativa, restauri l’espai al seu estat original.

Arrel de la difusió que se n’ha fet per part del presumpte infractor, l’Ajuntament ha rebut a través de les xarxes socials, comentaris que poden ser susceptibles de ser considerats amenaces, calumnies,…, que es posaran en coneixement de les autoritats judicials corresponents a fi d’emprendre les mesures legals oportunes.