Benvolguts veïns i veïnes,

Les aglomeracions de persones a la via pública i el consum de begudes alcohòliques en determinades zones de la població, poden produir molèsties als veïns i veïnes i conflictes, pertorbant el descans al qual tenen dret els veïns i veïnes, principalment en la franja horària nocturna. A més a més les conseqüents deixalles poden ocasionar lesions i perjudicis a la població, així com l’inevitable problema de neteja i insalubritat.

Mitjançant Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, prohibeix de forma expressa el conegut amb el nom de “botellón”, disposant sancions econòmiques que poden arribar a 15.000,00 euros. Tanmateix Ripoll disposa d’una ordenança de civisme i convivència ciutadana que prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais reservats per a aquestes finalitats, i especialment, quan es provoquin molèsties a d’altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal, implicant la comissió d’una infracció de dita ordenança que comportarà la imposició d’una sanció.

Per altra banda, és del tot necessari protegir els menors d’edat de l’adquisició i consum de l’alcohol i del tabac, així com de les substàncies psicotròpiques i estupefaents. Al respecte, recordar que la venda d’alcohol i de tabac a menors d’edat es troba prohibida, i la seva realització pot suposar la comissió d’una infracció implicant sancions econòmiques molt elevades. En aquest mateix sentit, es recorda que la mateixa ordenança municipal anteriorment esmentada preveu la prohibició de promoció pública de begudes alcohòliques, així com totes les activitats de publicitat o promoció que incompleixen les determinacions legals. És important els establiments que venen begudes alcohòliques i/o tabac tinguin en compte aquestes prohibicions.

Atesa la situació actual i davant de la necessitat de prendre les mesures necessàries per tal de contribuir a la convivència ciutadana i a la seguretat pública, d’acord amb les atribucions que m’atorguen els articles 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i d’acord amb el que estableix la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència amb les respectives modificacions, es dicta el present ban, i per això

FAIG SABER:

Primer. D’acord amb el que determina la legislació vigent, no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques a la via pública, llevat de les terrasses dels locals de pública concurrència que disposin de la corresponent autorització.

Segon. D’acord amb el que disposen les ordenances fiscals, no es permet llençar deixalles de qualsevol tipus a la via pública.

Tercer. La venda d’alcohol i de tabac a menors està expressament prohibida per la legislació vigent, i la seva realització suposa la comissió d’una infracció i la imposició d’una multa de quantia elevada per aquell establiment que efectuï la venda.

Quart. L’Ajuntament, en aplicació de l’article 18.2.e) de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, podrà limitar de forma expressa la venda de productes alcohòlics en aquells establiments en que aquesta activitat provoqui concentracions reiterades de clients a la via pública i molèsties als veïns i veïnes.

Cinquè. No és permet el consum de begudes alcohòliques de les 22 hores a les 8 hores de l’endemà en els establiments de venda de productes d’alimentació no destinats al consum immediat.

Sisè. L’incompliment del què disposa el present ban es sancionarà de conformitat amb la normativa aplicable.

Setè. Aquest ban s’ha de fer públic, en els termes previstos en el decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i serà d’aplicació immediata, vetllant pel seu compliment, d’acord amb les seves competències, les forces i cossos de seguretat.

 

Jordi Munell Garcia, Alcalde                                  Gerard Soldevila Freixa, Secretari

Ripoll, d’agost de 2020

Descarregar BAN