En relació amb el procés d’adjudicació d’un habitatge de propietat municipal, ubicat a la carretera de Barcelona, núm. 9 2n 1a de Ripoll, en règim de lloguer per a persones menors de 45 anys empadronats al municipi de Ripoll, publicat al BOP, núm. 250 de 30-12-2020 i transcorregut el termini d’exposició del llistat provisional d’admesos i exclosos  s’ha resolt:

Primer.- Aprovar la llista definitiva de sol·licitants admesos i exclosos:

Admesos:

Cap

Exclosos:

Segon.- Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sense perjudici que es pugui interposar altre recurs que es consideri procedent.

Tercer.- Publicar aquest anunci en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Vegeu Anunci