Anunci procés selectiu d’una plaça de Policia Local

L’Ajuntament de Ripoll necessita cobrir, per urgència, una plaça d’agent interí de policia local. Els aspirants que estiguin interessats a presentar-se a la selecció, han de tenir com a mínim aquestes condicions:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

  • Haver complert els 18 anys i no superar l’edat de 45 anys.

  • Tenir la titulació d’ESO, graduat escolar o equivalent, o bé estar en condicions d’obtenir-la en la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  • Tenir una alçada mínima de 1’60 metres les dones i 1’70 metres els homes.

  • No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

  • Estar en possessió del permís de conduir de classe B.

  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermig de català) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent segons l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Conjuntament a la sol·licitud, s’haurà de declarar no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat, o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral.

Es valorarà currículum, formació, experiència en lloc de treball similar, i entrevista personal.

Per a sol·licitar formar part del procés selectiu, cal presentar una sol·licitud acompanyada del seu currículum vitae i acreditació del seu contingut en el Registre General de l’Ajuntament de Ripoll fins el dia 25 de juliol de 2017 a les 15.00h.

2017-07-13T11:38:23+00:00 13 juliol 2017|General|