La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 15 de juliol de 2019, va adoptar els acords que es transcriuen a continuació: