Línies d’ajut per a pimes individuals del sector del comerç, serveis, artesania i moda, i el teixit associatiu dels sectors esmentats i les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat la següent línia d’ajut:

 1. Pressupost total 9.000.000 Euros.
 2. Beneficiaris: Les persones beneficiàries d’aquests ajuts seran les pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. És també beneficiari el teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

Les línies d’ajut que es posen a disposició són les següents:

 1. Dues Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra.
  Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
 2. Cuatre Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda:
  Aquests ajuts poden ser

  1. Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat
  2. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000,00 euros).
 3. Una Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caire publicoprivat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.