Del 7 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o fins a l’exhauriment del Fons, es poden tramitar les sol·licituds pels Ajuts per a l’Eficiència Energètica dels Habitatges. Telemàticament, es pot fer la sol·licitud a habitatge.gencat.cat/ngprograma4. Per fer-ho presencialment, es pot trucar a l’Oficina Local d’Habitatge o l’Àrea de Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll, al telèfon 972 71 41 42 o demanant cita prèvia.

Beneficiaris: Propietaris o llogaters d’habitatges.

Actuacions subvencionables: Les rehabilitacions o millores que suposin una reducció de demanda energètica o consum d’energia primària, com el canvi de finestres, la millora d’aïllament o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables (biomassa, geotèrmic, aerotèrmic…).

Requisits: Actuacions posteriors a l’1 del febrer del 2020. L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent del sol·licitant. El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30/6/2026. Modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors exigits a la convocatòria.

Quantia dels ajuts: El cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000 €. L’import de la subvenció és d’un 40% del cost de les obres amb un màxim de 3.000 € d’ajuda.

Per a més informació: Accés a la normativa subvencions Fons Next Generation: web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22763-Next_generation

Descarrega la infografia explicativa (PDF)