La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 14 de juny de 2022 va aprovar les bases i convocatòria, així com els requisits dels aspirants, del procés selectiu per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds es va allargar del 30 de juny al 18 de juliol de 2022.

Actualització del procés (gener de 2023)