Us informem que el dia 19.06.2019 s’iniciarà la primera subhasta pública electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per mitjà del nou web Subhastes ATC, un portal específic dins la seu electrònica de l’Agència que s’activarà una setmana abans, a partir del 12.06.2019, per garantir amb antelació suficient l’accés a la informació sobre el procés de subhasta i els lots de béns que sortiran a licitació. La possibilitat de licitar a la subhasta tindrà una durada de 20 dies naturals, comptadors des de l’inici.
 
Aquest nou portal, lloc de celebració de les subhastes electròniques dels béns embargats per l’Agència i per les entitats de la xarxa Tributs de Catalunya amb les quals s’hagi signat el corresponent conveni o acord de col·laboració, promou la concurrència, ja que hi podrà accedir tothom qui hi estigui interessat, simplifica i facilita els tràmits, dona seguretat jurídica als processos i en garanteix la transparència, tal com ho estableix el Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques electròniques per part de l’Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 7815). El Decret, així mateix, també estableix el procediment i les condicions necessàries per al desenvolupament de les subhastes i la participació dels licitadors.
 
En aquest sentit, la Resolució VEH/1295/2019, de 13 de maig, que desplega el Decret 41/2019, estableix les especificacions tècniques i les polítiques de seguretat del portal per a la celebració de subhastes públiques electròniques, especialment els aspectes relacionats amb el funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. També estableix les condicions per participar en la subhasta com a persona licitadora i el procediment de participació, entre d’altres.
 
Cal destacar que, amb l’assumpció d’aquesta última fase del procés, l’ATC completa el recorregut íntegre del procediment de recaptació executiva que va començar a desenvolupar amb el desplegament territorial i competencial l’any 2017.
Us informem que el dia 19.06.2019 s’iniciarà la primera subhasta pública electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per mitjà del nou web Subhastes ATC, un portal específic dins la seu electrònica de l’Agència que s’activarà una setmana abans, a partir del 12.06.2019, per garantir amb antelació suficient l’accés a la informació sobre el procés de subhasta i els lots de béns que sortiran a licitació. La possibilitat de licitar a la subhasta tindrà una durada de 20 dies naturals, comptadors des de l’inici.
Aquest nou portal, lloc de celebració de les subhastes electròniques dels béns embargats per l’Agència i per les entitats de la xarxa Tributs de Catalunya amb les quals s’hagi signat el corresponent conveni o acord de col·laboració, promou la concurrència, ja que hi podrà accedir tothom qui hi estigui interessat, simplifica i facilita els tràmits, dona seguretat jurídica als processos i en garanteix la transparència, tal com ho estableix el Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques electròniques per part de l’Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 7815). El Decret, així mateix, també estableix el procediment i les condicions necessàries per al desenvolupament de les subhastes i la participació dels licitadors.
En aquest sentit, la Resolució VEH/1295/2019, de 13 de maig, que desplega el Decret 41/2019, estableix les especificacions tècniques i les polítiques de seguretat del portal per a la celebració de subhastes públiques electròniques, especialment els aspectes relacionats amb el funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. També estableix les condicions per participar en la subhasta com a persona licitadora i el procediment de participació, entre d’altres.
Cal destacar que, amb l’assumpció d’aquesta última fase del procés, l’ATC completa el recorregut íntegre del procediment de recaptació executiva que va començar a desenvolupar amb el desplegament territorial i competencial l’any 2017.