Poum

Servei d'Urbanisme

Poum Ripoll 2018-01-12T10:51:36+00:00

Què és el POUM i quina documentació inclou

El Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i li correspon:

1. Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.
2. Definir un model d’implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d’edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.
3. Definir l’estructura general per a l’ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

Quina documentació té?

1. Memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb estudis complementaris, el programa de participació ciutadana, els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i les mesures per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
2. Plànols d’informació, d’ordenació i de traçat de les xarxes bàsiques de serveis d’infrastructures i comunicacions.
3. Les normes urbanístiques i les ordenances d’urbanització i edificació que es considerin necessàries.
4. El catàleg de bens a protegir, ja siguin arquitectònics, jardins i paisatges, o bens culturals. Igualment, pot incorporar un catàleg específic de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació per raons arquitectòniques, històriques i paisatgístiques.
5. L’agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
6. La documentació mediambiental adequada.
El programa d’actuació urbanística municipal que determini la política municipal de sòl i habitatge.

Aprovació definitiva text refós

Plànols de l’ordenació

Estudi de Mobilitat

Modificacions puntuals POUM

Concepte Aprovació inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva Publicació al DOG
1- Adequació de les alçades reguladores en les zones d’edificació residencial al Decret 55/2009. 23-02-2010 27-04-2010 21-07-2010 15-10-2010
2- Polígon d’actuació urbanística PAU5.03 denominat sector de la Barricona. 15-03-2010 06-05-2010 29-07-2010 11-08-2010
3- Adequació de la normativa del PEMU del Sector de la UA del 27 de Maig a les disposicions comunes de l’ordenació de l’edificació i els usos del POUM de Ripoll. 28-12-2010 29-03-2011 25-05-2011 27-07-2011
4- Instal·lació d’ascensors en patis de llum o espai lliure interior d’illa d’edificis existents. 28-12-2010 29-03-2011 25-05-2011 27-07-2011
5- Accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere: carrers dels Fargaires, Filadors i Moliners. 29-03-2011 19-05-2011 27-07-2011 13-10-2011
6- Modificació dels articles 248, 253 i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques del POUM, per a la incorporació de nous usos en les zones industrials. 29/11/2011 24/01/2012 02/02/2012 10/04/2012
7- Correcció i simplificació de diversos aspectes de la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll. 29/05/2012 31/07/2012 04/10/2012 17/12/2012
8- Sector del Pla de Millora Urbana 3.01 “El Pla”. 05/09/2012 30/07/2013 09/10/2013 19/02/2014
8- Aprovació definitiva conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Ripoll i la Preparación Textil, SA referent a la modificació del POUM de Ripoll del sector del Pla de Millora Urbana 3.01 “El Pla”. 05/09/2012 30/07/2013 19/02/2014
9- Aprovació inicial modificació puntual del POUM de Ripoll referent a la variant est de Ripoll. 26/11/2013 25/06/2014
10- Parcel·la industrial número 5 del Polígon Industrial Mas d’en Bosc. 29/04/2014 25/06/2014
11- Modificació puntual del Poum delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “carretera de Les Llosses”
Estudi ambiental estratègic
Estudi d’inundabilitat
27-12-2017
12- Polígon d’Actuació 4.01 “Mas Torrents”. 27/05/2014 23/12/2014 27/07/2015 05/11/2015
13- Revisió del catàleg de béns protegits. 28/10/2014 24/02/2015 24/04/2015 15/06/2015
14- Transitorietat per a l’adaptació del POUM de Ripoll al Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser (PDUCTF), a l’àmbit de la Colònia Santa Maria o El Roig”. 24/02/2015 28/04/2015 15/07/2015 18/09/2015
15- Modificació puntual número 15 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent a la Rodona, la Solana del TEr i Sant Quintí. 31/05/2016 25/10/2016 02/03/2017
16- Aprovació modificació puntual número 16 – Sector Tensión Textil. 27/09/2016 25/04/2017
17- Aprovació modificació puntual número 17 – Nova delimitació de l’àmbit “volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”, accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere. Carrers dels Fargaires, Filadors i Moliners. 31-01-2017 04/04/2017 01-06-2017 04-10-2017
18- Aprovació modificació número 18 – Modificació dels articles 248, 253, 258 i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques del pla d’ordenació urbanística municipal, per a l’ampliació de l’ús comercial al detall vinculat a l’activitat principal a les z. 31-01-2017 27-06-2017
19- Modificació puntual número 19 – Ajust de la vialitat interior al polígon industrial Mas d’en Bosch. 25-07-2017
20- Revisió del catàleg de béns naturals i regulació d’espais per a ús de càmping i l’aprovació del document ambiental estratègic. 28-11-2017
21- Modificació puntual del Poum de Ripoll, Polígon d’actuació PA 2.05 La Granja. 27-12-2017
22- Modificació puntual del Poum de Ripoll – Nova regulació del sòl Industrial. 27-12-2017