Calendari del Contribuent

Primer període de cobrament
(del 1 de febrer a l’1 d’abril)

  • Impost de vehicles de tracció mecànica.

Segon període de cobrament
(del 15 d’abril al 30 de juny)

  • El 100% del impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
  • Taxa del cementiri municipal.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.

Tercer període de cobrament
(del 15 de setembre al 15 de novembre)

  • Impost sobre activitats econòmiques.
  • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.