Els serveis municipals d’aquest Ajuntament ha redactat l’avanç de la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de ripoll – Delimitació del sector del sòl urbanitzable insdutrial SUD 7 ” Can Franquesa”.

> Veure document